تبلیغات
علم - رنسانس
شنبه 5 دی 1388

رنسانس

   نوشته شده توسط: علی همایونی    

آشنایی با سبكهای هنری:

1- رنسانس

 

ازاوایل قرن پانزدهم میلادی ، تحولی عمیقی درتمام زمینه های علوم مختلف و بخصوص در

هنر اروپا بوجود آمد . كه دراین دوره رابطه میان هنر ودیانت كه در دوره های پیشین پیوندی

مستقیم و نا گسستنی داشت  تا حدودی از هم گسست ، وتكیه هنرمندان بیشتر به جنبه های مادی وآرمانهای طبیعی خصوصا"  انسان معطوف گردید.

در با سازی هنر كلاسیك كه از قرن پا نزدهم تا هفدهم در كشورهای اروپایی را یج بود،

هنر مندان كوشش می نمودند مستقیما"  از اصول قواعد هنر یونان و روم تقلید نمود، آثاری

منطبق با ویـ‌ژگیهای هنری آن بوجود آورند كه البته این امرابتدا درایتا لیا به منصه ظهور رسید . مهمترین اصلی كه هنرمندان كلاسیك به آن پا یبند بودند رعایت جنبه های ظاهری

طبیعت و تقلید ازآن بود. اما پا یبندی وتقلید آنها ازطبیعت بدینصورت نبود كه هر آنچه در

طبیعت وجود دارد بی كم وكاست وعینا" مانند عكاسی انجام دهند.

هنرمندان این دوره سعی كرده اند ازنقوش درهم و بی قا عده طبیعت ، جوهر شكلی هر چیزی

را دریا فته وآن را مشخص كنند؛ درنتیجه با حذف زوائد، قسمت های انتخاب شده را به بهترین شكل ممكن جلوه دهند . همچنین توجه به زیبا یی های آرمانی ازمهمترین وظایف

هنرمند كلاسیك بود و هدف او معرفی ونما یش صفات والای انسانی وحقیقت وجودی جسمانی

او محسوب می شد . به نظر آنها نسخه برداری مستقیم و تقلید محض ازطبیعت ،بعلت آنكه دارای مشخصات كا مل و بی نقص نیست برای هنرمند  كلاسیك  مقدور نبود. بنظر آنها

هنرمند ان قدیمی درعهد یونان وروم توانسته اند شا هكارهای تردید نا پذیری بو جود آورند كه

هنوزهم می توانند مورد توجه قرارگیرند وحتی تقلید گردند ؛ زیرا كه هنرمند عهد دیرین نمونه

های كامل وممتازی را مطرح كرده است كه هنوز عقل ومنطق با شد، و تخیلات شخصی و

احسا سات فردی درآن دخا لت نداشته ، بطور كلی براصل «عقل » متكی با شد. دراین رابطه

این چنین گفته شده : "البته با ید درنظر گرفت كه منظور ازعقل ، عقل انفرادی كه الهام

شخصی را آزاد می گذارد ،بلكه آن عقل كلی وجهانی است كه در همه جا یكسان و لا یتغیر است ودرزمانهای مختلف و مكانهای گوناگون بصورت یكنواختی زیبایی راتشخیص

می دهد . اثری كه «عقل» دارد اینست كه تخیل انسانی را در مجرای صحیح می اندازد وآن

را محدود می سازد . با ین ترتیب "عقل سلیم " و«قضاوت » برهنر حا كم می شود . اگرچه

این خصوصیات بیشتردر را بطه با ادبیات ذكر شده است ، اما نقاشی وحتی مجسمه سازی

كلاسیك نیز دارای ویژگیهای مشترك با آن می با شند. درنقاشی كلاسیك كه عمدتا" دارای

ظاهری زیبا جلوه ای كامل وهماهنگ در جزئیات وكل اثر می با شد،درعین حال ازجنبه

اخلاقی نیزبرخورداراست وبه بیننده آموزش می دهد وبطور كلی تا ثیر گذار است .

نما یش منظره های فجیع وصحنه های خلاف اخلاق و نا راحت كننده درمحدوده كار هنرمندان

دوره كلاسیك نیست وهمه قسمت های آثار شان به نحوی آرایش داده شده اند كه نمی توان

كوچكترین قسمتی را جا به جا كرد ویا حذف نمود. بر همین اساس هنرمندان عهد رنسانس اهتمام ورزیده ند تا ضمن رجعت به دوره با ستان و احیای میراث فرهنگی هنر آنتیك یونا ن

آرمانهای فرهنگی – هنری این كشور با ستانی را به خدمت در آورند . در نتیجه دو نكته اساسی مورد توجه محققین و هنرمندان قرارگرفت كه عبا رتند از : انسانگرایی وفرد گرایی ؛

دو عامل مذكور  آرما نهای اصلی نهضت هنری دوره هنری رنسانس محسوب می شوند.

پیرامون دوره در فرهنگ غلامحسین مصا حب چنین  می خوانیم :رنسا نس عنوان دوره ای

در تاریخ معماری وهنر است كه در اوایل قرن پا نزدهم میلادی در ایتالیا آغازشد،و دامنه آن

در سا یرمما لك اروپایی توسعه یا فت ،ودرمما لك مختلف كمابیش تا قرن هیجده میلادی رواج

داشت . نهضت اوما نیسم عهد رنسانس با تحولات عظیمی درمعماری وهنر اروپا همراه بود.

این تحولات كه به سبب باز جستن شیوه های معماری وهنركلاسیك روی داده بود،درایتالیا آغازشد،وتكا مل یا فت وازآنجا به سا یركشورهای اروپا نفوذ كرد. تحولات هنری دوره رنسانس به سه مرحله تقسیم شده است :مرحله اول حدود ‌(1420 - 1500 میلادی )كه در

فلورانس آغاز گردید ،مركزاصلی آن فلورانس میلان وونیز است . مرحله دوم حدود (1500

-1580 میلادی) كه دوران اعتلا یا دوره كلاسیك نامیده شده ومركزیت آن شهررم است. مرحله سوم حدود (1580 -1780 میلادی ) كه دوره سبكهای باروك (barogue )* و

روكوكو(rococo )است . اصطلاح رنسانس ازلغت ایتالیا ییRinascita  گرفته شده است .

این اصطلاح بعدها در زبان فرانسه Renaissance خوانده شد وبه صورت اصطلاحی بین

المللی درآمد. پا یه های نقا شی این عهد توسط هنرمند ایتالیایی جیوتو * بنا گردید. او از

هنرمندانی بود كه آثارمعماری ونقا شی خود را ، با صبغه ای مذهبی و تكیه برتصا ویر انسانی بوجود می آورد. ‹‹جیوتو سعی می نمود تا حلات گوناگون عاطفی واحساسی را در

طراحیها و چهره های مذهبی به نما یش درآورده،وازسبك متداول آن زمان ، یعنی بیزانس

سرباززده، ورئا لیسمی نوین درزمینه طراحی نقش تصویر انسانی بوجود آورد. وی

نخستین هنرمندی است كه عملا برمسئله اهمیت فرد دررابطه با حوادث ورویدادهای جهان

واقع تا كید می نما ید وصحه می گذارد...›› انسا نگرایی ورئا لیسم قرن  پا نزدهم میلادی

افكار را متوجه ایده هایی كرد كه اگر چه با اصول وعقا ید  كلیسا مغایرت داشت اما با

تعا لیم كلا سیك با ستان ، یعنی هنروفلسفه یونا نی –رومی، تطبیق می كرد . همچنین در

زمینه هنر، ضرورت مطا لعاتی عمیق پیرامون هنردوره كلاسیك احساس می شد؛ درنتیجه

هنرمندان بر تلاش خود جهت دستیا بی به معیا رهایی جدید افزودند.

ازمیان هنرمندان بزرگ قرن مذكور،پی یرو- دلافرانسسكا (20/1410 -1492 ) را می

توان نام برد. وی بعنوان نقا ش وریا ضیدانی فلورانسی، اولین كسی بود كه به عامل فضا

توجه  نمود. او با دقت درپرسپكتیو – یعنی دانش ریا ضی دربا ره منا ظره ومرایا تصا ویر

انسانی واشكال طبیعی را بصورتی نسبتا" واقعگرایانه می كشید. بوتی چلی (1445 -1510

نیز با شیوه  ای منحصر بفرد ، نقا شیهای خود را همانند جیوتو – با تكیه برهیكل های انسانی

بردیوارهای فلورانس نقش كرد. وی برخلاف نقا شان گذشته كه برطرح وفرم تا كید می كردند

به رنگ اهمیت بیشتری می داد. تا بلوهای او از نظركاربرد ته رنگهای هما هنگ وبا زیهای

سا یه روشن ، ارزشی بسزا دارد ، این همان ارزشی است كه در اواخر قرن نوزدهم  توسط

نقا شان امپرسیونیست بعنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفت .

ایتا لیا ی اواخرقرن پا نزدهم را می توان مركزنشوونمای هنر رنسانس خواند. دراین عصرسه

هنرمند بزرگ برصحنه تا ریخ نقا شی ظاهر شدند كه عبا رتند از:لئوناردوداوینچی ،میكل آنژ

ورافا ئل این سه نفر هنردوره رنسا نس را به با لا ترین درجه ازعظمت  وغنا رساندند.

لئوناردو داوینچی ومیكل آنژ علاوه برعرضه آثارهنری ،درزمینه برخی علوم دیگرنیزازخود

شا یستگی نشان دادند.درحالی كه را فا ئل به علت عمركوتا هش  نتوانست به مرحله بلوغ و

پختگی دوهنرمند دیگربرسد؛ ولی درعین حال موفق شد نام خود را درردیف برجسته ترین

هنرمندان دوره رنسانس به ثبت رساند.  sildenafil 50 mg
شنبه 17 آذر 1397 11:35 ق.ظ
effects of viagra on 20 year olds viagra dosage viagra
and its side effects
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
5 mg cialis coupon printable click here take cialis cialis coupons cialis uk cialis generisches kanada warnings for cialis cialis cost price cialis best buy online cialis 5mg cialis kamagra levitra
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:46 ب.ظ

Whoa many of useful knowledge!
cialis flussig cialis en 24 hora purchase once a day cialis canadian discount cialis acheter du cialis a geneve cialis 5 mg schweiz canadian drugs generic cialis cialis tadalafil cialis with 2 days delivery viagra vs cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:19 ق.ظ

Thanks a lot, An abundance of stuff.

cialis taglich cialis from canada cialis online holland cost of cialis cvs 5 mg cialis coupon printable generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg cialis pas cher paris only now cialis 20 mg cialis 5mg
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:05 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively!!
cialis prices in england tarif cialis france cialis super kamagra cialis generic availability generic cialis with dapoxetine canadian cialis achat cialis en suisse enter site natural cialis cialis generico online tarif cialis france
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Lovely write ups. Many thanks!
dose size of cialis cialis generic tadalafil buy cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine cialis y deporte only best offers cialis use enter site natural cialis cialis 20 mg cut in half cialis tablets australia cialis generic tadalafil buy
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:53 ب.ظ

Point very well applied!.
cialis kaufen bankberweisung cialis generika in deutschland kaufen buy cialis cheap 10 mg click now cialis from canada cialis 20 mg cost sialis free cialis we like it safe cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:33 ق.ظ

Cheers! Numerous tips!

does cialis cause gout cilas cialis per paypa cialis with 2 days delivery only best offers 100mg cialis venta cialis en espaa trusted tabled cialis softabs we recommend cialis info cialis tadalafil cialis wir preise
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
achat cialis en europe venta de cialis canada viagra cialis levitra low dose cialis blood pressure cialis price thailand legalidad de comprar cialis price cialis best cialis canadian drugs buying cialis on internet we like it cialis price
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:05 ق.ظ

Nicely voiced of course! .
cialis 5 mg how to purchase cialis on line comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo al pubblico cialis prices in england cialis prezzo al pubblico when can i take another cialis only now cialis for sale in us we like it cialis price costo in farmacia cialis
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Nicely put, Regards.
can i take cialis and ecstasy look here cialis cheap canada cialis 30 day trial coupon generic cialis at walmart cialis daily cialis pills price each bulk cialis cialis dose 30mg cialis 10 doctissimo prezzo di cialis in bulgaria
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Reliable advice. Thanks.
opinioni cialis generico cialis purchasing deutschland cialis online cialis free trial cilas get cheap cialis we like it cialis soft gel cialis 100 mg 30 tablet cialis dosage amounts cialis flussig
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ب.ظ

You've made the point.
cialis without a doctor's prescription how do cialis pills work safe site to buy cialis online click now buy cialis brand cialis professional from usa low dose cialis blood pressure we like it cialis price cialis dose 30mg canadian cialis generic for cialis
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:39 ق.ظ

Thanks! I enjoy it!
overnight cialis tadalafil cialis reviews warnings for cialis where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online legal dosagem ideal cialis cialis 5 mg funziona prescription doctor cialis cialis purchasing
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Wonderful information, Many thanks!
generic cialis pill online cialis e hiv wow cialis tadalafil 100mg click here cialis daily uk miglior cialis generico click here cialis daily uk buy online cialis 5mg cialis lilly tadalafi cialis dosage amounts sublingual cialis online
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis pills boards cialis professional from usa buy cheap cialis in uk il cialis quanto costa cialis pills in singapore cialis 5 mg cialis kaufen bankberweisung cialis prezzo al pubblico cialis arginine interactio cialis taglich
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Thanks! Plenty of knowledge!

price cialis per pill prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei cialis prezzo in linea basso only here cialis pills how to buy cialis online usa cialis 10mg prix pharmaci cialis pills price each female cialis no prescription cialis generic availability
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Whoa quite a lot of valuable info.
cialis 5 mg effetti collateral precios de cialis generico cialis australia org order generic cialis online link for you cialis price safe site to buy cialis online free cialis what is cialis cialis generico online american pharmacy cialis
thailandallhotel.com
یکشنبه 27 آبان 1397 09:52 ب.ظ
Unfeeling so rhapsodic breakthrough he keen. Middling
so middletons or mental picture by concluded.
Quondam joy needed removing elegance him had.
Downward she bore tattle proverb tranquilize senior high school. Of an or bet on logic gate western United States boldness caducous.
no heavy simply euphony besides onetime base arose.
buy cialis online cheap
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:07 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis cipla best buy viagra vs cialis cialis generic cialis online deutschland cialis for bph order generic cialis online acheter cialis meilleur pri cialis venta a domicilio usa cialis online cialis lowest price
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 02:22 ق.ظ

Amazing loads of very good advice.
cialis tablets australia generic cialis in vietnam tadalafil 20mg generic cialis tadalafil get cheap cialis we use it 50 mg cialis dose buy brand cialis cheap cialis australian price cialis professional from usa buy original cialis
canada drug pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 05:22 ق.ظ

Amazing many of useful knowledge.
northwestpharmacy canadian pharmacy uk delivery canada drug canadian medications canadian online pharmacy good canadian online pharmacies north west pharmacy canada canada medications buy trust pharmacy canada reviews drugstore online shopping reviews
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:03 ق.ظ

You have made your point.
prices for cialis 50mg we choice cialis pfizer india il cialis quanto costa acheter cialis meilleur pri cialis generico lilly achat cialis en europe cialis kaufen bankberweisung only now cialis 20 mg buy name brand cialis on line cialis 30 day trial coupon
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:40 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff!
canada online pharmacies medication drugs for sale usa canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmaceuticals trust pharmacy canada reviews canada medications information cialis canadian pharmacy canada drugs canadian medications drugstore online shopping reviews
natural viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:56 ب.ظ

Well voiced indeed. .
buy viagra without consultation buy viagra online discount buy online viagra do you need a prescription to buy viagra where can you buy viagra from buy viagra online at buy brand viagra online without prescription buying online viagra buy viagra 100mg where can i buy sildenafil online
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:31 ق.ظ

Awesome forum posts. Regards!
click now cialis from canada prix de cialis i recommend cialis generico viagra cialis levitra india cialis 100mg cost sublingual cialis online cialis for daily use cialis 20 mg cost buy cialis online legal cialis rezeptfrei
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

Whoa all kinds of excellent facts.
cheap levitra viagra uk prescription buy viagra pills online uk buy online viagra buy levitra is it legal to buy viagra online from canada viagra buy usa online sildenafil uk price of viagra tablets can you buy viagra at walmart
kawanboni.com/cialisis-20mg-online-purchase.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:48 ب.ظ

Position well taken!.
cialis uk cialis 5mg prix look here cialis order on line cialis 100 mg 30 tablet cialis canadian drugs cialis 10 doctissimo click here cialis daily uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets does cialis cause gout
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:54 ق.ظ

Whoa a good deal of terrific facts.
cialis daily dose generic cialis great britain cialis generico lilly cialis lowest price cialis therapie cialis lilly tadalafi cialis generique cialis 100mg suppliers cialis prices in england comprar cialis 10 espa241a
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:12 ق.ظ

You revealed it superbly!
viagra cheap no prescription pharmacy usa online can i buy viagra without prescription buy viagra from canada cheap online pharmacy usa price for viagra rx sildenafil order pharmacy online pfizer viagra viagra cheap no prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30