تبلیغات
علم - رنسانس
شنبه 5 دی 1388

رنسانس

   نوشته شده توسط: علی همایونی    

آشنایی با سبكهای هنری:

1- رنسانس

 

ازاوایل قرن پانزدهم میلادی ، تحولی عمیقی درتمام زمینه های علوم مختلف و بخصوص در

هنر اروپا بوجود آمد . كه دراین دوره رابطه میان هنر ودیانت كه در دوره های پیشین پیوندی

مستقیم و نا گسستنی داشت  تا حدودی از هم گسست ، وتكیه هنرمندان بیشتر به جنبه های مادی وآرمانهای طبیعی خصوصا"  انسان معطوف گردید.

در با سازی هنر كلاسیك كه از قرن پا نزدهم تا هفدهم در كشورهای اروپایی را یج بود،

هنر مندان كوشش می نمودند مستقیما"  از اصول قواعد هنر یونان و روم تقلید نمود، آثاری

منطبق با ویـ‌ژگیهای هنری آن بوجود آورند كه البته این امرابتدا درایتا لیا به منصه ظهور رسید . مهمترین اصلی كه هنرمندان كلاسیك به آن پا یبند بودند رعایت جنبه های ظاهری

طبیعت و تقلید ازآن بود. اما پا یبندی وتقلید آنها ازطبیعت بدینصورت نبود كه هر آنچه در

طبیعت وجود دارد بی كم وكاست وعینا" مانند عكاسی انجام دهند.

هنرمندان این دوره سعی كرده اند ازنقوش درهم و بی قا عده طبیعت ، جوهر شكلی هر چیزی

را دریا فته وآن را مشخص كنند؛ درنتیجه با حذف زوائد، قسمت های انتخاب شده را به بهترین شكل ممكن جلوه دهند . همچنین توجه به زیبا یی های آرمانی ازمهمترین وظایف

هنرمند كلاسیك بود و هدف او معرفی ونما یش صفات والای انسانی وحقیقت وجودی جسمانی

او محسوب می شد . به نظر آنها نسخه برداری مستقیم و تقلید محض ازطبیعت ،بعلت آنكه دارای مشخصات كا مل و بی نقص نیست برای هنرمند  كلاسیك  مقدور نبود. بنظر آنها

هنرمند ان قدیمی درعهد یونان وروم توانسته اند شا هكارهای تردید نا پذیری بو جود آورند كه

هنوزهم می توانند مورد توجه قرارگیرند وحتی تقلید گردند ؛ زیرا كه هنرمند عهد دیرین نمونه

های كامل وممتازی را مطرح كرده است كه هنوز عقل ومنطق با شد، و تخیلات شخصی و

احسا سات فردی درآن دخا لت نداشته ، بطور كلی براصل «عقل » متكی با شد. دراین رابطه

این چنین گفته شده : "البته با ید درنظر گرفت كه منظور ازعقل ، عقل انفرادی كه الهام

شخصی را آزاد می گذارد ،بلكه آن عقل كلی وجهانی است كه در همه جا یكسان و لا یتغیر است ودرزمانهای مختلف و مكانهای گوناگون بصورت یكنواختی زیبایی راتشخیص

می دهد . اثری كه «عقل» دارد اینست كه تخیل انسانی را در مجرای صحیح می اندازد وآن

را محدود می سازد . با ین ترتیب "عقل سلیم " و«قضاوت » برهنر حا كم می شود . اگرچه

این خصوصیات بیشتردر را بطه با ادبیات ذكر شده است ، اما نقاشی وحتی مجسمه سازی

كلاسیك نیز دارای ویژگیهای مشترك با آن می با شند. درنقاشی كلاسیك كه عمدتا" دارای

ظاهری زیبا جلوه ای كامل وهماهنگ در جزئیات وكل اثر می با شد،درعین حال ازجنبه

اخلاقی نیزبرخورداراست وبه بیننده آموزش می دهد وبطور كلی تا ثیر گذار است .

نما یش منظره های فجیع وصحنه های خلاف اخلاق و نا راحت كننده درمحدوده كار هنرمندان

دوره كلاسیك نیست وهمه قسمت های آثار شان به نحوی آرایش داده شده اند كه نمی توان

كوچكترین قسمتی را جا به جا كرد ویا حذف نمود. بر همین اساس هنرمندان عهد رنسانس اهتمام ورزیده ند تا ضمن رجعت به دوره با ستان و احیای میراث فرهنگی هنر آنتیك یونا ن

آرمانهای فرهنگی – هنری این كشور با ستانی را به خدمت در آورند . در نتیجه دو نكته اساسی مورد توجه محققین و هنرمندان قرارگرفت كه عبا رتند از : انسانگرایی وفرد گرایی ؛

دو عامل مذكور  آرما نهای اصلی نهضت هنری دوره هنری رنسانس محسوب می شوند.

پیرامون دوره در فرهنگ غلامحسین مصا حب چنین  می خوانیم :رنسا نس عنوان دوره ای

در تاریخ معماری وهنر است كه در اوایل قرن پا نزدهم میلادی در ایتالیا آغازشد،و دامنه آن

در سا یرمما لك اروپایی توسعه یا فت ،ودرمما لك مختلف كمابیش تا قرن هیجده میلادی رواج

داشت . نهضت اوما نیسم عهد رنسانس با تحولات عظیمی درمعماری وهنر اروپا همراه بود.

این تحولات كه به سبب باز جستن شیوه های معماری وهنركلاسیك روی داده بود،درایتالیا آغازشد،وتكا مل یا فت وازآنجا به سا یركشورهای اروپا نفوذ كرد. تحولات هنری دوره رنسانس به سه مرحله تقسیم شده است :مرحله اول حدود ‌(1420 - 1500 میلادی )كه در

فلورانس آغاز گردید ،مركزاصلی آن فلورانس میلان وونیز است . مرحله دوم حدود (1500

-1580 میلادی) كه دوران اعتلا یا دوره كلاسیك نامیده شده ومركزیت آن شهررم است. مرحله سوم حدود (1580 -1780 میلادی ) كه دوره سبكهای باروك (barogue )* و

روكوكو(rococo )است . اصطلاح رنسانس ازلغت ایتالیا ییRinascita  گرفته شده است .

این اصطلاح بعدها در زبان فرانسه Renaissance خوانده شد وبه صورت اصطلاحی بین

المللی درآمد. پا یه های نقا شی این عهد توسط هنرمند ایتالیایی جیوتو * بنا گردید. او از

هنرمندانی بود كه آثارمعماری ونقا شی خود را ، با صبغه ای مذهبی و تكیه برتصا ویر انسانی بوجود می آورد. ‹‹جیوتو سعی می نمود تا حلات گوناگون عاطفی واحساسی را در

طراحیها و چهره های مذهبی به نما یش درآورده،وازسبك متداول آن زمان ، یعنی بیزانس

سرباززده، ورئا لیسمی نوین درزمینه طراحی نقش تصویر انسانی بوجود آورد. وی

نخستین هنرمندی است كه عملا برمسئله اهمیت فرد دررابطه با حوادث ورویدادهای جهان

واقع تا كید می نما ید وصحه می گذارد...›› انسا نگرایی ورئا لیسم قرن  پا نزدهم میلادی

افكار را متوجه ایده هایی كرد كه اگر چه با اصول وعقا ید  كلیسا مغایرت داشت اما با

تعا لیم كلا سیك با ستان ، یعنی هنروفلسفه یونا نی –رومی، تطبیق می كرد . همچنین در

زمینه هنر، ضرورت مطا لعاتی عمیق پیرامون هنردوره كلاسیك احساس می شد؛ درنتیجه

هنرمندان بر تلاش خود جهت دستیا بی به معیا رهایی جدید افزودند.

ازمیان هنرمندان بزرگ قرن مذكور،پی یرو- دلافرانسسكا (20/1410 -1492 ) را می

توان نام برد. وی بعنوان نقا ش وریا ضیدانی فلورانسی، اولین كسی بود كه به عامل فضا

توجه  نمود. او با دقت درپرسپكتیو – یعنی دانش ریا ضی دربا ره منا ظره ومرایا تصا ویر

انسانی واشكال طبیعی را بصورتی نسبتا" واقعگرایانه می كشید. بوتی چلی (1445 -1510

نیز با شیوه  ای منحصر بفرد ، نقا شیهای خود را همانند جیوتو – با تكیه برهیكل های انسانی

بردیوارهای فلورانس نقش كرد. وی برخلاف نقا شان گذشته كه برطرح وفرم تا كید می كردند

به رنگ اهمیت بیشتری می داد. تا بلوهای او از نظركاربرد ته رنگهای هما هنگ وبا زیهای

سا یه روشن ، ارزشی بسزا دارد ، این همان ارزشی است كه در اواخر قرن نوزدهم  توسط

نقا شان امپرسیونیست بعنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفت .

ایتا لیا ی اواخرقرن پا نزدهم را می توان مركزنشوونمای هنر رنسانس خواند. دراین عصرسه

هنرمند بزرگ برصحنه تا ریخ نقا شی ظاهر شدند كه عبا رتند از:لئوناردوداوینچی ،میكل آنژ

ورافا ئل این سه نفر هنردوره رنسا نس را به با لا ترین درجه ازعظمت  وغنا رساندند.

لئوناردو داوینچی ومیكل آنژ علاوه برعرضه آثارهنری ،درزمینه برخی علوم دیگرنیزازخود

شا یستگی نشان دادند.درحالی كه را فا ئل به علت عمركوتا هش  نتوانست به مرحله بلوغ و

پختگی دوهنرمند دیگربرسد؛ ولی درعین حال موفق شد نام خود را درردیف برجسته ترین

هنرمندان دوره رنسانس به ثبت رساند.  Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

Whoa all kinds of excellent facts.
cheap levitra viagra uk prescription buy viagra pills online uk buy online viagra buy levitra is it legal to buy viagra online from canada viagra buy usa online sildenafil uk price of viagra tablets can you buy viagra at walmart
kawanboni.com/cialisis-20mg-online-purchase.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:48 ب.ظ

Position well taken!.
cialis uk cialis 5mg prix look here cialis order on line cialis 100 mg 30 tablet cialis canadian drugs cialis 10 doctissimo click here cialis daily uk cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets does cialis cause gout
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:54 ق.ظ

Whoa a good deal of terrific facts.
cialis daily dose generic cialis great britain cialis generico lilly cialis lowest price cialis therapie cialis lilly tadalafi cialis generique cialis 100mg suppliers cialis prices in england comprar cialis 10 espa241a
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:12 ق.ظ

You revealed it superbly!
viagra cheap no prescription pharmacy usa online can i buy viagra without prescription buy viagra from canada cheap online pharmacy usa price for viagra rx sildenafil order pharmacy online pfizer viagra viagra cheap no prescription
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 02:59 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of info.

generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand cialis 30 day trial coupon cialis qualitat prix de cialis fast cialis online cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cost cialis great britain wow look it cialis mexico
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:44 ق.ظ
This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate info… Appreciate
your sharing this one. A must read article!
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:12 ب.ظ
I every time spent my half an hour to read this weblog's
articles or reviews all the time along with a mug of coffee.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر