تبلیغات
علم - سوالان زیست شناسی پیش دانشگاهی
دوشنبه 11 آبان 1388

سوالان زیست شناسی پیش دانشگاهی

   نوشته شده توسط: علی همایونی    

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

فصل 1 ( پروتئین سازی)

1-در آغاز پروتئین سازی، بخش كوچك ریبوزوم به كدام گزینه متصل می شود و tRNA آغازگر ناقل كدام آمینو اسید است؟ (پزشكی 1383)

1) tRNA ـ لوسین.

2) RNA ریبوزومی ـ فنیل آلانین.

3) mRNA ـ متیونین.

4) RNA ریبوزومی ـ آرژینین.

جواب گزینه 3

2-ساخته شدن RNA از روی DNA را چه می گویند و با كمك كدام آنزیم انجام می شود؟ (پزشكی 1383)

1)ترجمه ـ لیگاز.

2)رونویسی ـ RNA پلیمراز.

3)پلازمید ـ لیگاز.

4)ژنوم ـ RNA پلیمراز.

جواب گزینه 2

3- ساخته شدن RNA از روی DNA كه اولین قدم برای ساختن پلی پپتید است به كدام نام موسوم است؟(آزاد 1382)

1)ترجمه.

2)همانندسازی.

3)پروتئین سازی.

4)رونویسی.

جواب گزینه 4

4-در اپران لَك، پس از اتصال الولاكتوز به پروتئین تنظیم كننده، (سراسری 1383)

1)سه مولكول RNA ساخته می شود.

2)یك مولكول RNA ساخته می شود.

3)مهار كننده بر اپراتور قرار می گیرد.

4)مسیر حركت RNA پلیمراز مسدود می شود.

جواب گزینه 2

5-مونومر سازنده ی كدام یك از عواملی كه در رونویسی نقش دارند، با سایرین متفاوت است؟(سراسری 1382)

1)عامل رونویسی.

2)فعال كننده.

3) RNA پلی مراز.

4)توالی افزاینده.

جواب گزینه 4

6-اتصال پروتئین تنظیم كننده به كدام، به ترتیب سبب روشن و خاموش شدن اپران لك می شود؟ (سراسری 1382)

1)اپراتور ـ الولاكتوز.

2)الولاكتوز ـ راه انداز.

3)عامل تنظیم كننده ـ اپراتور.

4)اپراتور ـ عامل تنظیم كننده.

جواب گزینه 3

7-در نتیجه ی حذف كدام گزینه، RNA پیك بالغ نسبت به RNA پیك اولیه كوتاه می شود؟(پزشكی 1382 )

1)اینترون ها.

2)اگزون ها.

3)فرومون.

4)اپراتور.

جواب گزینه 1

8-كدام گزینه، قسمتی از DNA است كه به آنزیم RNA پلیمراز امكان می دهد كه رونویسی را از مكان صحیح شروع كند ودر نزدیكی جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد؟ (آزاد 1383)

1)پروتئین مهار كننده.

2)راه انداز.

3)اپراتور.

4)ژن ساختاری.

جواب گزینه 2

9-اگر انتی كدون در RNA ناقل AGC باشد، كدون مكمل آن در RNA پیك كدام گزینه است؟ (آزاد 1382)

1) UCG

2) TGC

3)CTA

4) GCT

جواب گزینه 1

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

فصل 2 ( تكنولوژی زیستی)

1-ژنوم انسان شامل كدام گزینه است؟ (پزشكی 1383)

1)كل محتوای RNA یك جاندار.

2) 23 كروموزوم اتوزوم و 2 كروموزوم جنسی X و Y

3)فقط دو كروموزوم جنسی X و Y

4) 22 كروموزوم غیر جنسی و 2 كروموزوم جنسی.

جواب گزینه 4

2-ویروس كدام بیماری باعث التهاب كبد می شود و واكسن آن امروزه از طریق مهندسی ژنتیك ساخته شده است؟ (پزشكی 1383)

1)نقص ایمنی اكتسابی (HIV )

2)آنفلوآنزا.

3)هپاتیت B

4)فلج اطفال.

جواب گزینه 3

3-باكتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از كپسید باكتریوفاژ T1و DNA باكتریوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده كردن باكتری میزبان، انتظار می رود ویروس های حاصل، از كدام نوع باشند؟

(سراسری 1382)

1) T1

2) T2

3)هر دو نوع T1 و T2

4) DNAT2 و كپسید T1

جواب گزینه 2

4-پلازمیدها كه نوعی مولكول DNA حلقوی هستند. در درون كدام جانداران حضور دارند و می توانند مستقل از كروموزوم اصلی جاندار همانندسازی كنند؟ (پزشكی 1382 )

1)سیاهك ها.

2)مخمرها.

3)زنگ ها.

4)باكتری ها.

جواب گزینه 4

5-ژن مورد نظر جدا شده از ژنوم را به درون باكتری، كدام مورد هدایت می كند و از معمول ترین وكتورها می باشد؟ (آزاد 1383)

1)مخمرها و آنزیم های محدود كننده.

2)اوگلناها و آنزیم لیگاز.

3)تاژكداران و مخمرها.

4)ویروس ها و پلازمیدها.

جواب گزینه 4

6-كدام گزینه نوعی مولكول DNA حلقوی است كه درون باكتری ها حضور دارد و می تواند مستقل از كروموزوم اصلی باكتری همانندسازی كند؟ (آزاد 1382)

1)ژنوم.

2)پلازمید.

3)كلونی.

4)وكتور.

جواب گزینه 2

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

فصل 3 ( پیدایش و گسترش زندگی )

1-سلول های یوكاریوتی كه فقط دارای میتوكندری شدند و آنهایی كه كلروپلاست را دریافت كردند به ترتیب خاستگاه كدام جانداران امروزی شدند؟ (پزشكی 1383)

1)گلسنگ ها ـ مهره داران.

2)گیاهان ـ قارچ ها.

3)جانوران ـ جلبك ها.

4)اتوتروف ها ـ هتروتروف ها.

جواب گزینه 3

2-اولین مهره دارانی كه در اقیانوس ها به وجود آمدند و نخستین مهره دارانی كه از دریا بیرون آمدند به ترتیب كدام جانوران هستند؟ (پزشكی 1383)

1)ماهی های بدون آرواره ـ دوزیستان اولیه.

2)دوزیستان اولیه ـ خزندگان.

3)ماهی های بدون آرواره ـ خزندگان.

4)دوزیستان اولیه ـ دوزیستان امروزی.

جواب گزینه 1

3-كدام جانداران به طور همزمان در حدود میلیون ها سال پیش زندگی خود را در سطح خشكی های زمین آغاز كردند؟ (پزشكی 1382 )

1)ماهی های فاقد آرواره و دوزیستان اولیه.

2)جلبك ها و قارچ ها.

3)زیگومیست ها و آسكومیست ها.

4)دوزیستان اولیه و خزندگان.

جواب گزینه 2

4-جو زمین در آغاز فاقد كدام گاز بوده، بعد از آن به وسیله ی كدام جانداران در جو زمین ساخته شده است؟ (آزاد 1383)

1)هیدروژن ـ گلسنگ ها.

2)نیتروژن ـ كپك پنی سیلین.

3)متان ـ جلبك های سبز.

4)اكسیژن ـ سیانوباكتری ها.

جواب گزینه 4

5-بقای حیات به وسیله ی كدام گزینه در خشكی ها تضمین شده است؟ (آزاد 1383)

1)تبدیل میكروسفرها به سلول ها.

2)جلبك های خشكی و قارچ ها كه زندگی خود را در سطح زمین آغاز كردند.

3)پیدایش لایه اوزون در اتمسفر فوقانی.

4)حشرات كه یكی از اولین ساكنان خشكی بودند.

جواب گزینه 3

6-موفق ترین مهره داران زنده كه بیش از نصف گونه های مهره دار را به اختصاص می دهند، كدام جانوران هستند؟ (آزاد 1382)

1)ماهیها.

2)دوزیستان.

3)پرندگان.

4)پستانداران.

جواب گزینه 1

سؤالات چهار گزینه ای زیست شناسی پیش دانشگاهی

فصل 4 ( تغییر و تحول گونه ها )

1-محیط های مناسب برای تشكیل سنگواره ها كه مستقیم ترین شواهد برای تغییر گونه ها را ارائه می كنند، كدام گزینه است؟ (پزشكی 1383)

1)علفزارها و دریاهای عمیق.

2)دریاهای كم عمق و رودخانه های دارای حركت كند.

3)جنگل ها ی مرتفع و كوهستان ها و علفزارها.

4)دریاهای عمیق و بیابان ها.

جواب گزینه 2

2-كدام گزینه تغییر گونه ها را به ثبت رسانده و مستقیم ترین شواهد تغییر گونه ها را ارائه می كنند؟(پزشكی 1382 )

1)كالبدشناسی و تكوین.

2)پروتئین ها.

3)سنگواره ها.

4)نوتركیبی.

جواب گزینه 3

3-درخت های تبار زایشی كه چونگی ارتباط تحولی جانداران را نشان می دهند، با استفاده از اطلاعات حاصل از كدام مواد به دست آمده است؟ (آزاد 1383)

1)نووكلئیك اسیدها و پلی ساكاریدها.

2)پروتئین ها و نوكلئیك اسیدها.

3)پلی ساكاریدها و پروتئین ها.

4)لیپیدها و دی ساكاریدها.

جواب گزینه 2

4-كدام گزینه مستقیم ترین شواهد تغییر گونه ها را ارائه می كند؟ (آزاد 1382)

1)كالبدشناسی.

2)مقایسه ی رویان های چند جانور مهره دار.

3)سنگواره ها.

4)مقایسه ی یك زنجیره از هموگلوبین جانوران مختلف.

جواب گزینه 3

 


myongmacke.beeplog.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 11:05 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:26 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to
be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd
post to let you know. The design and style look great though!

Hope you get the issue fixed soon. Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر